Visie & missie

Net als in het geval van Ineenhutjeopdehei, beschouwt Stilteretraite.nl het leven als een ondeelbare levende Eenheid, waarbinnen zich een onuitputtelijke diversiteit aan levensvormen manifesteert; als een continue caleidoscopische stroom van op elkaar inwerkende schepselen en verschijnselen. Elke levensvorm die daarin verschijnt, hoe nietig of groots ook, is erop gericht voort te bestaan met behulp van soortgenoten. En is door middel van het eigen unieke leven van betekenis voor de dynamische dans van alle levensvormen binnen die ondeelbare Eenheid, waarvan het tegelijkertijd ook de uitdrukking is; tot het daarin sterft en oplost.

Een evolutionair proces
De mensheid als geheel maakt een evolutionair proces door, waarin de mens zich in haar ontwikkeling door haar verschillende capaciteiten heeft uitgedrukt; met nadruk op lijf, voortplanting en overleven; vanuit een hang naar macht; met open harten; door middel van kunsten en creativiteit; in spirituele vervoering en onderwerping aan het Grotere; vanuit rangen en standen; vanuit rationaliteit; gevormd door de cultuur, de gemeenschap en kleine kringen waarin mensen geboren werden; en alle mogelijke combinaties daarvan.

Betekenis geven aan het menselijk bestaan
Op uiteenlopende manieren hebben mensen overal op aarde betekenis gegeven aan hun menselijk bestaan. Betekenissen die kenmerkend waren voor een bepaalde cultuur, periode of een locatie en die voor een bepaalde tijd de paradigma’s vormden waaraan grote groepen mensen hun zingeving ontleenden. Het beperkte menselijke bestaan werd daarbij in relatie gebracht tot het Grotere, dat taal en vorm kreeg in vele vormen van geloof; waarin een Godheid, de natuur, de ideologie van een Rijk; of waarin de mens zelf centraal stond.

Modernisme
In het westen worstelen we momenteel met een ongemak dat tot uitdrukking komt in onvrede over de wijze waarop we het leven hebben ingericht en de onmacht om daar verandering in te brengen. We zijn bekneld geraakt in het rationeel instrumentele denken dat eind 19de eeuw haar wortels heeft in het positivisme van de wetenschap dat stukje bij beetje een objectieve verklaarbare werkelijkheid tracht bloot te leggen. Hierbij werd onze subjectieve beleving als niet relevant opzij geschoven. We verloren daardoor ten dele ook het vermogen waar te nemen en te vertrouwen op ons hart.

Het modernisme dat voor vooruitgang en welvaart heeft gezorgd, begint al langere tijd te knellen. Kennelijk is het westen toe aan een verschuiving van grote paradigma’s. Het postmoderne intersubjectieve zelf dat zich ontwikkelt in wisselwerking met anderen en door middel van taal, heeft slechts ten dele postgevat in ons dagelijks leven. Vaak blijkt de taal wel te worden omarmd, maar worden begrippen als diversiteit, authenticiteit, of professionele ruimte geinstrumentaliseerd en krijgen niet de betekenis in postmodern perspectief. Het modernisme en rationeel instrumentele denken viert vandaag de dag nog hoogtij. Het beeld van de blije consument voor wie alles voortdurend beter, sneller, vernuftiger, kleiner, groter, efficienter gemaakt moet worden om de markteconomie gaande te houden; maakt plaats voor een verlangen naar menselijkheid waarin de relatie tussen mensen, onderlinge afhankelijkheid, authenticiteit, creatieve wisselwerking, en een gevoelde verantwoordelijkheid naar elkaar.

Dit vraagt om de kanteling van het paradigma waar we al onze zekerheden op hebben gebouwd; het spanningsveld rond de eindigheid van het paradigma waarin de waarden autonomie, vrijheid en onafhankelijkheid centraal stonden toont zich in de huidige crisis - waarin we elkaar enerzijds verantwoordelijk willen maken voor de eigen situatie maar elkaar daarbij heel hard nodig hebben.

Missie
Stilteretraite.nl wil op zeer bescheiden wijze een bijdrage leveren aan de bewustwording van identificatie met gedachtepatronen en een autonoom zelf dat het ontstaan van een hernieuwd gevoel van richting nog in de weg zit.

Stilteretraite.nl wil die bijdrage leveren door verschillende vormen van stilte-retraite aan te bieden aan iedereen die transformatie zoekt in het leven, evenals als leiders, kenniswerkers en managementteams c.q. teams van stakeholders uit organisaties. Iedereen die op zoek is naar vrede, stilte, creatieve ingevingen die verandering en ontvouwing inluiden; die vanuit het huidige perspectief niet ‘bedacht’ kunnen worden.

Stilteretraite.nl wil met het aanreiken van retraite, workshops, publicaties, lezingen en kwalitatief onderzoek (naast alle andere creatieve inzichten en ondersteunende vormen die overal ontstaan) de stem van het hart helpen bevrijden van de dominantie van de normerende rationaliteit van de wetenschap waardoor subjectiviteit nog als niet ‘waardevol genoeg’ terzijde wordt geschoven; zodat de rijkheid van het menszijn in al haar facetten, in creatieve wisselwerking met anderen het medium kan zijn waarmee een nieuw paradigma dat door velen gevoeld en gezocht wordt, als vanzelf door ons menselijk handelen kan ontstaan